Başöğretmenlik Konu Tarama Testi 1

BİLİŞİMTÜRK

Başöğretmenlik Konu Tarama Testleri

Test 1

Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma kitabının 455. – 468. Sayfaları arasında konulara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Toplam 25 soru yer almaktadır. iyi çalışmalar dilerim.

 

101
Oluşturuldu Yazan bilisimturk

Başöğretmenlik 1. Konu Tarama Testi

Öğretmenlik Kariyer Basamakları , Başöğretmenlik

10.Modül - Okul Geliştirme ve Liderlik

Sayfa 455-468

1 / 25

1. Değişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

2 / 25

2. Değişim bir bütünün unsurlarında, unsurların birbiriyle ilişkilerinde, öncekine göre nicelik ve nitelikte gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır. Özdemir, 2021). Eğitim örgütlerinde içsel, dışsal ve bireysel değişim olmak üzere üç tip değişim vardır.

Aşağıdakilerden hangisi içsel değişimlere örnek teşkil edebilir ?

3 / 25

3. Toplumların gelişim süreçleri farklı bakış açıları ile sınıflandırılmaktadır. Hangi sınıflandırmaya bakılırsa bakılsın toplumun gelişim aşaması ile eğitim arasında sıkı bir ilişki görülür. Sosyolojik bakış açısına göre toplumun geçirdiği üç evrenin okul kuruluş sistemlerine etkisine bakıldığında zümresel/sınıfsal toplumlarda toplumsal tabakaları belirgin kılan okul sistemleri görülmektedir. Tüm öğrencilere yatay ve dikey geçişlere imkân veren okul tipi

Aşağıdakilerden hangisidir ?

4 / 25

4. Bir şeyi/şeyleri daha iyi hâle getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme ve ıslahtır. Bozulan iyi gitmeyen bir durumdan arzu edilen, istenen daha iyi bir duruma geçiş hedeflenir.

Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

5 / 25

5. Örgütsel gelişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

6 / 25

6. Okul geliştirmenin temel amacı, okulun problem çözme kapasitesinin geliştirilmesidir. Okul geliştirme çalışmaları her dönemin temel işlevlerinden biri olmuştur. İdeal insan özellikleri ve bu özelliklerin eğitim ile kazandırılacağı fikri ile toplumsal yapıdaki değişimler tarihin her çağında bu özelliklerin değişmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hesapçıoğlu’na (2002) göre tarihte dört temel dönem vardır: Antik Yunan, Hristiyan Orta Çağ, Bilimle-Teknik Yeni Çağ ,Postmodern Çağ.

Aşağıdakilerden hangisi postmodern çağa aittir ?

7 / 25

7. Morgan (1998)’a göre örgüler tarihsel süreçte sekiz farklı bakış açısı ile değişim göstermişlerdir. Morgan’ın ortaya koyduğu «Öğrenmeyi öğrenen ve kendini yönetebilen örgütler olarak tanımlanabilir. Esnek ve yeniliğe açıktırlar» bakış açısı aşağıdakilerden hangisine aittir ?

8 / 25

8. Morgan (1998)’a göre örgüt yaklaşımlarının okullar üzerinde etkili düşünüldüğünde  *Okullarda nicel akademik çıktıların verimlilik olarak kaydedilmesi.* aşağıdakilerden hangisine aittir ?

9 / 25

9. Etkili okul geliştirme, eğitim sistemlerindeki değişimin ve “bir şeyleri harekete geçirmenin” altında yatan temel yöntemlere odaklanır. Parlar’a göre aşağıdakilerden hangisi okul geliştirme yöntemlerinden birisi değildir ?

10 / 25

10. Eğitime uygulandığında etkili bir örgütsel işleyişe olanak sağlayan ve kuralcı bir disiplindir. hedef koymak ve hedeflere ulaşmak için kullanılan sistematik yaklaşımın etkili okul geliştirme modellerinde ne kadar önemli olduğunun fark edilmesini sağlamıştır.

Tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir ?

11 / 25

11. Sibernetik yöntem: Rasyonel planlamadan daha az çaba gerektiren bir planlama türüdür. Bu prensibin hâlâ rasyonel modele ait olduğu düşünülmekte fakat bu proaktif yönelimden daha çok geriye dönük (deneyimden öğrenme) bir yönelime sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Sibernetik değerlendirme aşamalarından birisi değildir ?

12 / 25

12. Bu modelin temelinde üç boyut vardır. Bunlar: Personel geliştirme, Öğretim/ders geliştirme,  Örgüt geliştirme

Okul gelişimi merkezinde öğretim ve öğretmenler ile öğrenci ve veliler bulunmaktadır. Okul gelişimi, belli bir sistem çerçevesinde bir taraftan eğitim geliştirme diğer taraftan ise örgütsel ve kişisel gelişim ile birlikte hareket etmektedir. çağdaş okul gelişiminin üç kaynağına göre yenilikler ve stratejilerin odaklandığı hususları şöyle belirtmiştir: Müfredat ve öğretim, organizasyon geliştirme, karar verme sürecinin  tek merkezde olmaması 

Açıklaması yapılan okul geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir ?

13 / 25

13.

Araştırmacılar okul geliştirmeyi bir sistem bütünlüğü içerisinde ve parçaların birbirini etkilemesi biçiminde ele almaktadır

İçerik hangi Okul geliştirme modeline aittir ?

 

14 / 25

14. Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı 1997 yılı okul geliştirme modelinde yer alan ve diğerlerinden sonra gelmesi gereken okul gelişim süreç basamağıdır ?

15 / 25

15. Balcı (2002) tarafından geliştirilen “Kurumsallaşmayı Esas Alan Geliştirme Modeli”dir. Kurumsal paradigma, gelişme ile ilgilidir. Paylaşılmış amaçlar, iş birliği içinde çalışma ve öğrenme imkânları hem birbirlerini hem de ana ve gelecekteki ürünleri şekillendirmek üzere etkileşirler. Kurumsal paradigmayı oluşturan bu faktörler, kurumsal paradigma geliştirmede çok önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi Balcı’nın kurumsallaşmayı esas alan geliştirme modelinde yer alan kurumsallaşma faktörlerinden birisi değildir ?

16 / 25

16. Aşağıdakilerden hangisi Selçuk’un 21. yüzyıl esnek okul modelinde yer alan beş ana boyuttan birisi değildir ?

17 / 25

17. Selçuk’un 21. yüzyıl esnek okul modelinde yer alan 5 ana boyutu  Öğrenme ve öğretme , Liderlik, İnsan kaynakları ve mesleki öğrenme,  Okul ve toplum ilişkileri ve  Veri enformasyon yönetimi'dir.

Aşağıdakilerden hangisi liderlik boyutunda yer alan alt boyutlardan birisidir ?

18 / 25

18. Pedagojik okul geliştirme yaklaşımına  göre okulun tüm çalışanları okulun pedagojik amaçlarının farkındadır ve tüm eğitim süreçlerine bunu hâkim kılarlar.

Aşağıdakilerden hangisi Turan’a (2008) göre okulun pedagojik amaçlarından birisi değildir ?

19 / 25

19. Pedagojik okul geliştirme çalışması Klippert tarafından geliştirilmiştir. Klippert (1999) PISA sınav sonuçlarının Almanya’nın eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerekliliği doğurduğunu düşünerek yeni bir öğrenme kültürüne ve modeline ihtiyaç duyulduğunu belirterek pedagojik okul gelişimi çalışması başlatmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Klippert’e göre pedagojik okul geliştirmenin ana hedeflerinden birisi değildir ?

20 / 25

20. Okul gelişimi öncelikle gelişim planlaması ile başlar. Bir okul gelişim planı, öğrenci başarısını yükseltmek için okulun ihtiyaçlarını tertip eden ve bu değişikliklerin ne zaman ve nasıl yapılacağını gösteren bir yol haritasıdır  Okul gelişim planı, okulun mevcut durumu ve gelecekte hedeflenen durumu ile ilgili olarak gereksinim duyulan bilgileri organize eder.

Aşağıdakilerden hangisi okul gelişim planının temel amaçlarından birisi değildir ?

21 / 25

21. Okul gelişim süreci etkili okulların oluşması için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi Okul gelişim planı temel süreçlerinden birisi değildir ?

22 / 25

22. Okula dayalı yönetim yaklaşımı, eğitim sistemindeki kaynakların tahsisi ile karar alma yetki ve sorumluluğun okula ait olması olarak ifade edilmektedir (Caldwell ve Spinks, 1992). Okula dayalı yönetimin temel argümanı okul ile ilgili kararların okula en yakın insanlar tarafından alınmasıdır (Sağlam, 2008, s. 216). Okula dayalı yönetim, okula karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek özerkliğini artırır.

Aşağıdakilerden hangisi Okula dayalı yönetimin avantajlarından birisi değildir ?

23 / 25

23. Örgütün öğrenmesi yeni bilgi yaratmaya imkân verecek ortam hazırlamak, geliştirilen yeni bilgiyi yeni düşünce ve sistem üretiminde kullanmak, buradan elde ettiği beceriyi bir
öğrenme fırsatı sayarak yeniden bilgi yaratmayı teşvik etmektir. örgüt; deneyimlerden ders almasını bilen, öğrenerek değişen ve gelişen bir örgüttür. 

Öğrenen örgütlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

24 / 25

24. Örgütlerde hiyerarşik kademe içinde çalışanlar kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip görmezler. Üyeler “Bu iş bizi aşar.” söylemini sıklıkla kullanır ve çalışanlar kendilerini sıklıkla yetersiz hisseder. Özdemir’e (2021) göre öğrenemeyen örgütlerde gözlenen bu davranış hangi başlık altında değerlendirilir ?

25 / 25

25. Yönetimde yetkinin paylaşılması, örgütleri öğrenen örgüt hâline getirmekte önemlidir. Örgütlerde yöneticiler yetkiyi ellerinde tutmaya yatkındırlar. Ancak yetkilerin sonuçlarının
sorumluluklarını alınmasında o kadar istekli olmazlar ve hiyerarşik kademedeki çalışanları suçlamaya eğilimlidirler. Bu yaklaşım yöneticiye güveni, örgüte bağlılığı ve örgütsel gelişimi olumsuz etkiler. Okulda tören hazırlıklarında tüm kararların yönetici tarafından verilmesi durumunda çıkan bir aksaklığın sorumluluğunun öğretmenlere yüklenmesi bir örnek olarak verilebilir. “Akıllı adam aklını kullanır, daha da akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.”  Bernard Shaw 

Özdemir’e (2021) göre öğrenemeyen örgütlerde gözlenen bu davranış hangi başlıkta incelenebilir ?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 60%

0%

You may also like...

11 Responses

 1. Fikri Ekici dedi ki:

  HOCAM,1. SORUNUN CEVABI değişim ileriye doğru olabileceği gobi geriye doğru da olabilir.Yenileşmeyle karıştı galiba.

 2. nevzat.aydingoz dedi ki:

  1923

 3. nihal dedi ki:

  Merhaba
  Çalışmalarınız için teşekkür ederim. Arıyorum ama bulamıyorum. 🙂 Başöğretmenlik tarama testinin ikincisi yok mu acaba?

 4. naksuan.naksuan dedi ki:

  Konu tarama testinde istenen parola nedir?Kabul etmiyor sifreyi

 5. reyhan.vural dedi ki:

  Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devamı olursa çok sevinirim.

 6. Nilüfer Erdem dedi ki:

  Emeğiniz için teşekkürler. Başöğretmen soruları çok az.Daha fazla soru yayınlamanız mümkün mü?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir